Diagnoza i terapia logopedyczna

6 marca to Europejski Dzień Logopedy, który obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podkreślenie znaczenia tego święta jest niezwykle istotne na etapie edukacji przedszkolnej oraz szkolnej i ma ono na celu zachęcenie rodziców, by nie zwlekali z konsultacją u specjalisty dziecka, które ma problem z mówieniem. 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczna dzieci i młodzieży.

Do udzielenia skutecznej pomocy pacjentom z zaburzeniami mowy niezbędne jest fachowe rozpoznanie i postawienie trafnej diagnozy logopedycznej. Postępowanie diagnostyczne pozwala na ustalenie rodzaju zaburzeń mowy, ich przyczyn, programu pracy terapeutycznej, konieczności innych badań specjalistycznych, współpracy z placówkami oświatowymi i służby zdrowia.

Wprowadziliśmy w poradni nowatorską metoda diagnostyczno-terapeutyczna Neuroflow pozwalająca poszerzyć diagnozę uczniów o nowe elementy czyli ocenę wyższych funkcji słuchowych. Jest ona istotnym elementem diagnozy logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej dzieci
z trudnościami w uczeniu się, SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego), z ADHD, autyzmem, opóźnieniem rozwoju mowy, ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz dysleksją.

             W naszej poradni terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy oraz nieprawidłową wymową. Logopedzi prowadzący terapię zajmują się usuwaniem i kompensowaniem zaburzeń i deficytów mowy.
Logopedzi wyrównują opóźnienia rozwoju mowy,  wypracowują odpowiedni poziom sprawności językowej i artykulacyjnej. usuwają wszelkie zakłócenia procesu porozumiewania się. W zajęciach
z dzieckiem najczęściej bierze udział rodzic lub opiekun. Otrzymuje on dokładne wskazówki jak wspierać dziecko i materiały do pracy z dzieckiem w domu.

Celem Indywidualnej terapii logopedycznej jest:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, funkcji oddechowych, fonacyjnych;
 • korekta wad artykulacyjnych;
 • praca nad świadomością fonologiczną;
 • rozwijanie sprawności językowej;
 • stymulacja procesów poznawczych.

Prowadzimy terapię logopedyczną grupową:

 • zajęcia grupowe ogólnorozwijające dla 3 – latków z opóźnionym rozwojem mowy.
 • zajęcia grupowe dla osób jąkających się.

Prowadzimy terapią EEG – Biofeedback oraz terapię Biofeedback manualny. Formy te przeznaczone są dla dzieci z problemami w koncentracji uwagi, obniżonym napięciem mięśniowym, z podwyższonym poziomem stresu, lęku i napięcia. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu poprawę myślenia
i funkcji poznawczych.

W ramach profilaktyki logopedycznej :

 • prowadzimy badania przesiewowe noworodków, w trakcie których dokonywana jest ocena odruchów ze strefy orofacjalnej oraz umiejętności istotnych dla rozwoju mowy.
 • prowadzimy przesiewowe badania słuchu, wzroku I mowy w oparciu o platformę do badania zmysłów
 • konsultacje logopedyczne z wychowawcami żłóbków i przedszkoli. Ich celem jest pomoc w opracowaniu ćwiczeń wspomagających rozwój mowy prowadzonych w ramach zajęć przedszkolnych, opracowywanie indywidualnych programów pracy na podstawie diagnozy logopedycznej i weryfikacja stosowanych metod
 • udzielanie pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycielom w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami mowy.
 • porady dla rodziców, opracowywanie oraz udostępnianie im materiałów edukacyjnych, pomocnych w utrwalaniu prawidłowej wymowy.
 • logopedzi prowadzą zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Spotkania te, o charakterze szkoleniowym, odbywają się na terenie placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi (żłobki, przedszkola, szkoły). Ich celem jest przekazanie istotnych informacji z zakresu rozwoju i patologii mowy, włączenie rodziców do współpracy w czynnościach profilaktycznych.
 • organizujemy punkty konsultacyjne na terenie poradni, przeznaczone dla rodziców

i nauczycieli

 • prowadzimy grupę samodoskonalenia dla logopedów pracujących w rejonie działania poradni.

 

 

Opracowały:

Izabela Wydmuch – surdologopeda

Katarzyna Konieczna – neurologopeda