Terapia Neuroflow

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu prowadzi szeroką wielospecjalistyczną działalność diagnostyczno-terapeutyczną dzieci i młodzieży. W tym roku wprowadza innowacyjną metodę Neuroflow.

Czym jest Neuroflow?

Neuroflow to nowatorska metoda diagnostyczno-terapeutyczna pozwalająca poszerzyć diagnozę uczniów o nowe elementy czyli ocenę wyższych funkcji słuchowych. Jest ona istotnym elementem diagnozy logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, SLI (specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego),  z ADHD, autyzmem, opóźnieniem rozwoju mowy, ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz dysleksją.

Gdzie można wykonać diagnozę centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego i na czym ona polega?

Aktualnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu może prowadzić diagnostykę w kierunku APD, korzystając z Platformy diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical. Dostępna online Platforma zawiera kwestionariusz przesiewowy oraz baterię znormalizowanych testów wyższych funkcji słuchowych dostosowanych do dzieci z różnych grup wiekowych od 4 roku życia.

Diagnostyka APD opiera się na behawioralnych testach psychoakustycznych, które pozwalają na ocenę sprawności przetwarzania słuchowego.

W ramach rocznej, płatnej licencji placówka publiczna w nieograniczonym zakresie korzysta z baterii testów do diagnozy CAPD oraz dodatkowo zyskuje możliwość bezpłatnych treningów słuchowych dla 10-ciorga dzieci, które mogą odbywać się na terenie placówki lub u dziecka w domu.

Jakie znaczenie mają zaburzenia przetwarzania słuchowego dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym?

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. 

W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3% do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Charakterystyczne jest to, że częstość występowania zaburzeń APD jest dwukrotnie większa u chłopców.

Badania wskazują, że około 30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma objawy centralnych zaburzeń słuchu, a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.  

Dla kogo jest przeznaczony trening Neuroflow?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

 Warto zgłosić dziecko na badanie Neuroflow jeżeli:

  • ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
  • ma trudności z rozumieniem szybkiej lub niewyraźnej mow,
  • ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
  • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
  • dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę,
  • przy prawidłowej inteligencji, ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, z nauką języków obcych),
  •  nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zadaniu,
  • często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie nieobecnego,
  • ma problemy z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu z rówieśnikami,
  • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy.

 

Jak dowiedzieć się czy dziecko ma zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Należy umówić się na profesjonalną diagnozę Neuroflow do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieluniu. Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń, dopasowany do możliwości dziecka.

Co to jest trening Neuroflow?

Neuroflow – Aktywny Trening Słuchowy, to nowatorska metoda treningowa dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, oparta na ćwiczeniach wyższych funkcji słuchowych. Jest to pierwszy w Polsce interaktywny trening dla dzieci, który można przeprowadzić nie wychodząc z domu. Twórcą treningu jest Dr Andrzej Senderski – naukowiec, lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. Swoją wiedzę i rozwiązania wdrożył do praktyki klinicznej, by pomagać dzieciom rozwijać ich potencjał słuchowy i – co za tym idzie – intelektualny.

Jak przebiega trening Neuroflow?

Trening Neuroflow to aktywna forma ćwiczeń, dostosowana do wieku dziecka. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny. Trening prowadzony jest podobnie jak zajęcia na siłowni pod okiem instruktora. Po kolei ćwiczone są poszczególne funkcje słuchowe poprzez systematyczne powtarzanie zadań, wymagających koncentracji uwagi słuchowej, ze stopniowaną trudnością tych zadań. Trening podzielony jest na trzy etapy, trwające ok. 8 tygodni. Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Odbywa się w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Prowadzona jest online.