Nowe zasady działania poradni

Maj 7, 2020

UWAGA!

Od dnia 4 maja 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu realizuje zadania statutowe w sposób dostosowany do sytuacji epidemiologicznej w kraju:

  • Stacjonarnie: w zakresie działalności Zespołów Orzekających i w ograniczonym zakresie diagnozowania i opiniowania, w sytuacjach niezbędnych do zorganizowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi w kolejnym roku szkolnym.
  • Zdalnie: zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje i porady dla rodziców, nauczycieli, uczniów, spotkania  Grup Wsparcia 

Dokumenty  w wersji papierowej można składać codziennie w godz. 9:00-15:00 w sekretariacie poradni lub przesyłać na adres:sekretariat@poradnia.wielun.pl lub pppwielun@op.pl.

Sekretariat prowadzi rejestrację na badania. Wywiad z rodzicem oraz rozmowa postdiagnostyczna odbywają się w kontakcie telefonicznym. Badanie ustalone jest na określony dzień i godzinę. Bardzo prosimy rodziców o punktualne przychodzenie do placówki i zabieranie ze sobą przyborów pisarskich.

W pierwszej kolejności do Poradni przyjmowane będą dzieci i młodzież  niepełnosprawna i zagrożona niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzice ubiegający się o wydanie orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego , o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju . Priorytetowo również przyjmowani będą uczniowie, dla których rozpoczęcie lub kontynuowanie edukacji wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym, między innymi, odroczenia od realizacji obowiązku szkolnego.

Zarówno rodzic,  jak i dziecko są zobowiązani do przestrzegania procedur obowiązujących w poradni.

Na teren poradni mogą wejść wyłącznie osoby całkowicie zdrowe bez jakichkolwiek objawów infekcji, po wypełnieniu kwestionariusza i po dokonaniu pomiaru temperatury. Do poradni nie będą przyjmowane osoby, jeśli ktokolwiek z ich domowników jest w kwarantannie lub choruje na COVID-19.

W okresie od 4 maja 2020 r. poradnia jest czynna w godzinach: 7.00-15.00.