Sympozjum

Maj 20, 2017

   zdj

   Omówienie wyników „Lokalnej diagnozy problemów uzależnień oraz innych problemów społecznych na terenie gminy Biała” było jednym z głównych tematów Gminnego Sympozjum Dotyczącego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych, jakie odbyło się w dniu 16.05.2017 r. w Urzędzie Gminy Biała                                     .  

   Anna Chudecka, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej podsumowała przeprowadzoną diagnozę, mającą na celu rozpoznanie i zapobieganie problemom społecznym. Głównie w zakresie nadużywania alkoholu i środków psychoaktywnych, ale również stosowania przemocy. Głównym prelegentem była dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Anna Mroczek. Podczas sympozjum wystąpiła reprezentująca naszą poradnię pedagog Urszula Nąckiewicz z tematem prezentacji „Rola profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej”.  Wykład wygłosiła specjalistka terapii uzależnień, Agnieszka Wnęk, która mówiła o „Zagrożeniach związanych z uzależnieniami od środków psychoaktywnych”. Zaproszeni goście poruszyli również temat roli środowisk samopomocowych i programu profilaktycznego NOE.