Za Życiem

Styczeń 15, 2018

 

za życiem

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu decyzją Zarządu Powiatu Wieluńskiego realizuje   zadanie wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” w postaci uruchomienia i zapewnienia ciągłości pracy wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Do zadań poradni, która na terenie powiatu wieluńskiego pełnifunkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Utworzony w naszej placówce ośrodek będzie funkcjonował  do 31 grudnia 2021 roku.

Ośrodek będzie pracował przez cały rok, również w wakacje.

Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne.

Ilość godzin wsparcia dla dziecka będzie wynikała bezpośrednio z potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadanie finansowane z budżetu państwa.