Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Z historii poradni

2 stycznia 1972 roku na mocy Ustawy o Systemie Oświaty i Wychowania z dnia 15 lipca 1961 roku oraz Rozporządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 1968 roku Wydział Oświaty i Kultury PPRN w Wieluniu wydał orzeczenie o otwarciu Powiatowej Poradni Wychowawczo – Zawodowej przy ul. 18- stycznia 15. Funkcję pierwszego dyrektora objęła mgr Danuta Rabenda. Jej współpracownikiem był mgr Grzegorz Gembus. Na siedzibę poradni przeznaczono miejsce w gabinecie lekarskim w Szkole Podstawowej Nr 1 w Wieluniu.

1 września 1974 roku dyrektorem poradni zostaje mgr Barbara Augustowska. W tym czasie placówka otrzymuje trzy pomieszczenia w budynku gospodarczym na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1( bez wody, telefonu). Kadrę pedagogiczną stanowi dwóch pedagogów oraz psycholog na umowę zlecenie.

1 września 1976 roku funkcję dyrektora poradni obejmuje mgr Zofia Słupczyńska. Dwa lata później poradnia otrzymuje nowy lokal przy Placu Wolności 1, składający się z pięciu pomieszczeń uzyskanych przez postawienie ścian z płyt pilśniowych. W 1981 roku poradnia ponownie przenosi swoją siedzibę na ul. Błońską. Mimo znacznej odległości od centrum miasta następuje znacząca poprawa warunków pracy diagnostycznej i terapeutycznej. Poradnia ma do dyspozycji 9 pomieszczeń, w tym 7 dydaktycznych. Kadrę pedagogiczną stanowi już 6 pracowników pedagogicznych (pedagogów i psychologów). W 1985 roku w poradni rozpoczyna działalność, w pierwsze poniedziałki miesiąca, Punkt Konsultacyjny (Dzień Otwarty) dla rodziców, uczniów i nauczycieli czynny w godzinach popołudniowych. Przełom lat osiemdziesiątych to okres wyżu demograficznego – ogromne przeładowanie szkół, praca na trzy zmiany. Poradnia na bieżąco organizowała spotkania z dyrektorami placówek oświatowych omawiając bieżące problemy wynikające z pracy poradni i przybliżając działalność poradni na terenie tych placówek. W 1987 roku w placówce zaczyna funkcjonować Młodzieżowy Telefon Zaufania.

W 1990 roku dyrektorem poradni zostaje mgr Danuta Dudaczyk – pedagog. W tym czasie zmieniono organizację wewnętrzną poradni. Utworzono dział zawodowy, dział profilaktyki uzależnień, powołano do życia świetlice socjoterapeutyczne, na szeroką skalę prowadzono terapię pedagogiczną dzieci dyslektycznych, prowadzono konsultacje dla osób zagrożonych uzależnieniem, przeprowadzano liczne szkolenia dla nauczycieli. Po dokonaniu adaptacji pomieszczeń byłej Łaźni Miejskiej siedziba poradni zostaje przeniesiona na ul. Okólną 7. Placówka zyskuje korzystną lokalizację w centrum miasta, poprawiają się warunki pracy po przez zwiększenie liczby pomieszczeń -11 gabinetów. Kadra pedagogiczna wzrasta do 11 osób. Poradnia przedłuża czas swojej pracy na godziny popołudniowe. W 1992 roku poradnia uruchamia Bank Informacji Zawodowej dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

W 1993 roku, na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca 1993 roku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa zostaje przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W poradni zostają powołani specjaliści obejmujący swoim działaniem poradnie województwa sieradzkiego:

  • w zakresie korekcji i kompensacji zaburzeń funkcjonalnych analizatorów – mgr Halina Kozica,
  • w zakresie terapii i profilaktyki oraz wychowania prorodzinnego – mgr Dorota Wiatr i mgr Joanna Biłgorajska.

 

Jest to okres intensywnych przeobrażeń, podejmowania nowych zadań, podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych umiejętności, nasilenia pracy profilaktycznej, promowania zdrowego stylu życia oraz form warsztatowych w pracy z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami. W 1997 roku poradnia obchodzi jubileusz XXV – lecia. W prasie lokalnej ukazuje się cykl artykułów na temat działań poradni.

W 1999 roku organem prowadzącym poradni zostaje Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Od maja nową siedzibą placówki jest budynek przy ul. Śląskiej 23a. W nowych warunkach reformowania systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Rozporządzenie MEN z dn. 15.01.2001) poszerza się zakres podejmowanych zadań i obowiązków, rodzajów i form świadczonej pomocy (z preferencją bezpośrednich), z myślą o stałym powiększaniu kręgu odbiorców potrzebujących wsparcia. Realizację zadań zapewnia odpowiednio przygotowana i zaangażowana w pracę 15 osobowa kadra specjalistów poradnictwa, zawsze otwarta na podejmowanie innowacyjnych działań. Poradnia rozwija działalność diagnostyczną, terapeutyczną i profilaktyczną. Prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, organizowane szkolenia, warsztaty, prelekcje, wykłady dla nauczycieli i rodziców, rozwija się współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, służbą zdrowia, sądem, policją.

W 2002r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu obchodzi 30-lecie swojej działalności. Wraz z upływem czasu staje ona przed nowymi zadaniami i wyzwaniami, którym pracownicy starają się sprostać. Wymaga to systematycznego podnoszenia kwalifikacji całej kadry. Najważniejsza jest jednak postawa otwartości, życzliwości i zrozumienia drugiego człowieka oraz takie ukierunkowanie działań, by w sposób konstruktywny rozwiązywać jego problemy.

W tym czasie udaje się pozyskać nowoczesne pomoce do diagnozy i terapii. Wyposażone zostają gabinety terapeutyczne, czynione są starania wyposażenia poradni w komputery. Skraca się czas oczekiwania na wizytę w poradni. Pracownicy poradni organizują akcje promujące placówkę w środowisku lokalnym (np. Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych, konsultacje psychologiczno – pedagogiczne, porady, Punkty Konsultacyjne na terenie szkół). Oprócz statutowej działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzone są przesiewowe badania słuchu i wzroku oraz grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych.

We wrześniu 2007 roku powierzenie obowiązków dyrektora poradni otrzymuje mgr Dorota Wiatr – pedagog, a od 1 marca 2008 roku pełni obowiązki dyrektora.