Dziękujemy

Wiadomość została wysłana.
Postaramy się na nią odpowiedzieć jak najszybciej.

Zespół

Mamy wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem specjalistycznym, stale podnosimy swoje kompetencje, umiejętności i kwalifikacje. Łącznie poradnia zatrudnia 21 osób.

Kadra administracyjna i obsługa (4 osoby)

  • administracja (referenci) – 2 osoby
  • obsługa (sekretarka, sprzątaczka) – 2 osoby

Kadra pedagogiczna (16 osób)

  • Psycholodzy, w tym dyrektor – 6 osób
  • Pedagodzy i doradca zawodowy – 7 osób
  • Logopedzi – 3 osoby

Dyrektor

mgr Barbara Puchała – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością psychologia w zakresie psychologii stosowanej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Podstawy Psychoterapii” oraz studia podyplomowe „Szczegółowe problemy psychoterapii”. Specjalizuje się w psychoterapii młodzieży oraz terapii rodzin. Preferuje w swojej pracy terapeutycznej podejście ericksonowskie oraz systemowe. Prowadzi terapię EEG Biofeedback. Koordynuje pracą w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Psycholodzy

mgr Małgorzata Burnecka – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego ze specjalnością psychologia kliniczna. Ukończyła studium podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów. Zajmuje się diagnozą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, problemami szkolnymi i emocjonalnymi. Udziela konsultacji nauczycielom i rodzicom w zakresie dysleksji oraz profilaktyki problemowej – dotyczącej trudności wychowawczych i agresji.

mgr Sylwia Cop – psycholog, nauczyciel mianowany, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii. Uczestniczyła w różnych kursach m.in. Podstawy systemowej terapii rodzin, Kinezjologia Edukacyjna wg P. Dennisona, Wczesna interwencja – wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka od 0 – 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, Szkoła dla rodziców i wychowawców – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Metoda Ruchu Rozwijającego Weronika Sherborne. W poradni diagnozuje dzieci z problemami rozwojowymi oraz wspomaga rodziców w ich działaniach wychowawczych.

mgr Sylwia Falkowska – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności psychologia rodziny, rozwoju i edukacji. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Doradztwa Zawodowego oraz liczne szkolenia, dotyczące m.in. pracy z uczniem zdolnym, diagnozy dyskalkulii oraz diagnozy rodziny. Zajmuje się diagnozą przyczyn trudności szkolnych, problemów emocjonalnych i wychowawczych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także dla rodziców o tematyce związanej z zagrożeniami wynikającymi z korzystania ze współczesnych technologii. Angażuje się w wykonywanie badań normalizacyjnych prowadzonych przez poradnię we współpracy z Pracownią Testów Psychologiczno-Pedagogicznych w Gdańsku.

mgr Aldona Franelak-Kubonik – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Odbyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychokorekcji Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży oraz liczne kursy, m.in.: „Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży”, „Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami emocjonalnymi. Prowadzi grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych oraz zajęcia socjoterapii , pracuje z rodzicami tych dzieci. Jest realizatorem programu „TROPIK”(Trening Relacji Opiekuńczych Kontroli zachowań niepożądanych). Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w szkołach.

mgr Paulina Małolepsza – psycholog, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością Psychologia Rodziny, Rozwoju i Edukacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Wczesnej Interwencji oraz Mediacji i Negocjacji w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W pracy terapeutycznej koncentruje się na problemach emocjonalnych, wychowawczych oraz rodzinnych. Współpracuje z Uniwersytetem III Wieku. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli. W ramach wspierania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny udziela konsultacji z zakresu poprawnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z problemami wieku dorastania, negatywnych zachowań dzieci itd. Jest realizatorem programu „TROPiK” (Trening Relacji Opiekuńczych i Kontroli Zachowań Niepożądanych). Prowadzi także zajęciach grupowe i indywidualne w zakresie integracji odruchów pierwotnych (INPP) – programem wg dr Sally Goddard Blythe.

Pedagodzy

mgr Izabela Bojarska-Kokot – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz doradztwa zawodowego i polityki socjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogika. Zajmuje się diagnozą trudności dydaktycznych, wychowawczych i predyspozycji zawodowych uczniów. Prowadzi grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych, zajęcia profilaktyczne, szkolenia o tematyce wychowawczej dla rodziców. Jest realizatorem programu wczesnej interwencji „Fred goes net” koordynowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

mgr Danuta Kryściak – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie – Wydział Pedagogiczny. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapia pedagogiczna z edukacją integracyjną, studia podyplomowe w zakresie Pedagogika opiekuńczo -wychowawcza z pracą socjalną, studia podyplomowe w zakresie Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja, kurs nadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki.Prowadzi terapię indywidualną dzieci młodszych ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z dziećmi z ryzyka dysleksji, a także zajęcia dla dzieci słabo widzących. Co roku aktywnie współpracuje z przedszkolami z rejonu działania poradni prowadząc na ich terenie badania przesiewowe wzroku. Aktywnie działa w zespole do spraw wczesnego wspomagania rozwoju prowadząc zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie integracji odruchów pierwotnych (INPP) – programem wg dr Sally Goddard Blythe.

mgr Urszula Nąckiewicz – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Terapii Patologii Zachowań oraz kursy: „Mój start zawodowy” i „Decyduję o sobie”, „Trening Zastępowania Agresji” A. Goldsteina, „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów – Metoda konstruktywnej konfrontacji”. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz terapią grupową dzieci z zaburzeniami zachowania. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli w ramach profilaktyki wychowawczej.

mgr Dominika Pichlińska – pedagog, nauczyciel mianowany, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, kurs „Kinezjologia Edukacyjna I st. Dennisona”. Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych m.in. dysleksji rozwojowej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także zajęcia dla uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną. Ściśle współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Stowarzyszenia Edukacji bez Granic w Gdańsku prowadząc badania normalizacyjne powstających nowych narzędzi diagnostycznych.

mgr Aleksandra Płaczek – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Akademię Świętokrzyską im. J. Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim, a także studia podyplomowe z zakresu „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”. Uczestniczyła w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Prowadzi zajęcia dla rodziców i dzieci Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz terapię ręki i umiejętności grafomotorycznych. Aktywnie działa w zespole do spraw wczesnego wspomagania rozwoju prowadząc zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi. Wykonuje przesiewowe badania słuchu, wzroku, uwagi ukierunkowanej i rozproszonej. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Stowarzyszenia Edukacji bez Granic w Gdańsku, współkoordynując i wykonując badania normalizacyjne testów diagnostycznych w poradni.

mgr Renata Puchalska – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Terapii Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej-Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie oraz inne formy doskonalenia zawodowego dotyczące pracy z uczniem doznającym niepowodzeń szkolnych. Zajmuje się diagnozą trudności dydaktyczno-wychowawczych. Prowadzi terapię indywidualną dzieci z klas młodszych, mających problemy w początkowej nauce czytania i pisania, a także terapię grupową dla dzieci zdolnych. Aktywnie działa w zespole do spraw wczesnego wspomagania rozwoju prowadząc zajęcia z dziećmi niepełnosprawnym.

mgr Dorota Wiatrpedagog, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność pedagogika specjalna – resocjalizacja. Ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogiki Prawa i Readaptacji Niedostosowanych Społecznie, Studia Podyplomowe Zarządzanie i Finansowanie w Oświacie i Dydaktyka Przedsiębiorczości, Cykl Szkoleniowy Studium Specjalnego dla Osób Pracujących z Dziećmi ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem, Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz inne formy doskonalenia zawodowego. Posiada Certyfikat -Mediacje konfliktów z udziałem dzieci- MEN Fundacja Batorego. Zajmuje się terapią rodzin oraz terapią indywidualną młodzieży.

Logopedzi

mgr Bożena Ceglarska – logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii i terapii pedagogicznej, neurologopedii, kurs I i II stopnia w zakresie „Teorii i praktyki EEG Biofeedback w neuropsychoterapii”, szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym, rozszczepem podniebienia, afazją, porażeniem mózgowym. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci z zaburzeniami mowy o różnym spektrum pochodzenia., a także terapią EEG Biofeedback. Szczególnie interesuje się terapią dzieci w zakresie wczesnej interwencji, współpracuje z oddziałem noworodków w Wieluniu. Aktywnie współpracuje z przedszkolami z rejonu działania poradni, prowadzi na ich terenie badania przesiewowe i konsultacje.

mgr Katarzyna Konieczna – logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, studia podyplomowe w zakresie Logopedii, studia podyplomowe w zakresie Neurologopedii. Ukończyła szkolenia dotyczące pracy z dzieckiem autystycznym, z rozszczepem podniebienia, uszkodzeniem Centralnego Układu Nerwowego oraz afazją. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci z zaburzeniami mowy, wadami wymowy, a także terapią logopedyczną dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Co roku aktywnie współpracuje z przedszkolami z rejonu działania poradni prowadząc na ich terenie badania przesiewowe wzroku, słuchu i mowy. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla rodziców w ramach profilaktyki wychowawczej.

mgr Izabela Wydmuch – logopeda, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie Surdologopedii. Zajmuje się terapią indywidualną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, wadami wymowy, prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Aktywnie współpracuje z przedszkolami z rejonu działania poradni oraz oddziałem noworodkowym prowadząc na ich terenie badania przesiewowe. Prowadzi terapię osób jąkających się, a także zajęcia grupowe aktywności twórczej.