Grupa wsparcia dla pedagogów szkolnych  szkół ponadpodstawowych

W dniu 23.09.2022 r. (piątek) w godz.8.15-11.00 w pokoju numer 5 odbędzie się spotkanie robocze pedagogów szkolnych ze szkół ponadpodstawowych w ramach grupy samodoskonalenia.

Cel spotkania: zaplanowanie tematyki spotkań na rok szkolny 2022/2023, terminy spotkań, sprawy różne.

Zapraszam – prowadząca Dorota Wiatr

Grupa wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem

Informuję, że spotkanie grupy wsparcia dla rodziców z problemami w komunikacji z dzieckiem zaplanowane jest w dniach 30.09.2022r. (piątek) od 8.00- 11.00. Proszę zainteresowane osoby o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Tel.nr 43 843 4520

Zapraszam serdecznie. Prowadząca –Dorota Wiatr

 Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców

 Pierwszy cykl zajęć – Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców– rozpoczyna się 04.10.2022r. (wtorek) o godzinie 15:45. Cykl siedmiu spotkań zaplanowany jest do 22.11.2022r. w godz.15:45-18:00.  Zajęcia odbywać się będą w poradni, w pokoju nr 5.

Proszę o zabranie z sobą długopisów.

 Zaprasza prowadząca – Dorota Wiatr

Standardy diagnozowania afazji dziecięcej – niedokształcenie mowy o typie afazji.

Niedokształcenie mowy o typie afazji to rozwojowe zaburzenie językowe, czyli według najnowszej terminologii anglojęzycznej – DLD (Developmental LanguageDisorders). Specyficzne, typowe dla zaburzeń afatycznych objawy językowe, w różnym zakresie i z różnym nasileniem, dotyczą wszystkich czynności mowy (powtarzanie, nazywanie, rozumienie) i wszystkich podsystemów języka (fonetyczno – fonologicznego, semantycznego, morfologicznego, składniowego).

Afazja dziecięca jest spowodowana wczesnym (prenatalnym, okołoporodowym, wczesno dziecięcym) uszkodzeniem struktur kory mózgowej lewej półkuli, odpowiedzialnych za odbiór, przetwarzanie i zapamiętywanie informacji językowych.

Niedokształcenie mowy o typie afazji przybiera najczęściej postać mieszaną. U jednych pacjentów dominują zaburzenia ekspresji (mówienia), wówczas używamy terminu niedokształcenie mowy o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń ekspresyjnych, u drugich dominują zaburzenia percepcyjne (rozumienia), w takiej sytuacji używamy terminu niedokształcenie mowy o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń percepcyjnych.

Afazja dziecięca zawsze powoduje całościowe zaburzenie rozwoju dziecka i w takim rozumieniu winien być konstruowany program terapeutyczny dla dziecka – język i warunkujące go funkcje poznawcze.

Dzieci z afazją są grupą niejednorodną tak jak objawy, jakie u nich występują.

Głównymi objawami afazji dziecięcej są: brak lub opóźnienie rozwoju mowy, zaburzenia pamięci sekwencyjnej słów i ich znaczeń (zapominanie słów już znanych i używanych), występowanie w powtarzaniu, rozumieniu i nazywaniu substytucji formalnych znaczeniowych oraz kontaminacji i zaburzeń syntagmatycznych, zaburzenia uwagi, problemy z rozwojem motoryki dużej i ruchami naprzemiennymi (opóźniony rozwój siedzenia, chodzenia i biegania), trudności manualne, nieznaczne objawy neurologiczne, dotyczące automatycznych czynności, za które odpowiada układ pozapiramidowy i/lub niewielka asymetria prawej strony języka, prawego kącika ust, nieznaczne różnice w sprawności prawej ręki i nogi, trudności
z naśladowaniem ruchów narządów artykulacyjnych, zabawy na poziomie niższym niż wiek życia, ale z elementami naśladownictwa, działań dorosłych, problemy z rozumieniem symbolicznych i schematycznych rysunków, brak wykorzystywania w komunikacji mimiki. Sekwencji gestów
i ruchów ciała, niechęć do nauki jazdy na rowerze, gry w piłkę.

W niedokształceniu mowy o typie afazji mogą występować liczne objawy współtowarzyszące: wzmożona męczliwość, spowolnienie procesów myślowych, zaburzenia orientacji przestrzennej i czasowej, obniżony poziom percepcji słuchowej i wzrokowej, trudności w sferze emocjonalno – społecznej, zaburzenia integracji sensorycznej, trudności w uczeniu się, nadpobudliwość psychoruchowa.

Bardzo istotny przy diagnozowaniu afazji jest opis specyficznych i niespecyficznych objawów tego zaburzenia występujących u danego pacjenta. Postępowanie terapeutyczne i zalecenia są różne dla każdego pacjenta

1.DIAGNOZOWANIE DZIECI Z AFAZJĄ – POSTĘPOWANIE.

Etap 1. Rodzic zgłasza się z dzieckiem, u którego we wczesnym dzieciństwie nastąpiło przerwanie lub zahamowanie rozwoju mowy, mowa nie rozwijała się na poziomie adekwatnym do wieku, dziecko ma duże trudności z wypowiadaniem się, jego mowa jest niezrozumiała, dziecko ma problemy z rozumieniem komunikatów werbalnych, które są do niego kierowane. Starsze dziecko ma duże trudności w uczeniu się, czytaniu, pisaniu.

Dziecko kierowane jest na badanie logopedyczne/neurologopedyczne.

Etap 2. Logopeda/ neurologopedia ocenia poziom funkcjonowania dziecka w obszarze mowy, przeprowadza pogłębiony wywiad logopedyczny
z rodzicem. Rejestruje zaburzenia językowe dziecka oraz ich stopień.

Etap 3. Niedokształcenie mowy o typie afazji należy różnicować z innymi zaburzeniami dlatego dalszą diagnostykę – badanie psychologiczne, pedagogiczne, neurologiczne, badanie słuchu wykonuje specjalista w celu wykluczenia:

  1. niepełnosprawności intelektualnej
  2. autyzmu i innych zaburzeń ze spektrum autyzmu
  3. niedosłuchu
  4. dyzartrii
  5. zaniedbania środowiskowego
  6. prostego opóźnionego rozwoju mowy

Jeżeli badanie u neurologa oraz wynik badania neuroobrazkowego (EEG, TK, MRI) wskazuje na uszkodzenie w obrębie ośrodków odpowiedzialnych za rozwój mowy, wówczas lekarz wystawia dziecku zaświadczenie o afazji, a Rodzic jest zobligowany by złożyć to zaświadczenie wraz z wymaganymi dokumentami do Zespołu Orzekającego w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową w tym afazją.

Etap 4. Jeżeli wykluczono inne zaburzenia (opisane w etapie 3) i badanie neurologiczne nie wskazuje na diagnozę afazji oraz kidy objawy występujące u dziecka mogą świadczyć o niedokształceniu mowy o typie afazji wówczas zalecamy dziecku intensywną (zajęcia co najmniej 1 raz
w tygodniu ) oraz indywidualną terapię logopedyczną wspartą pracą w domu. Dla takiego dziecka zostaje napisana opinia, w której zawarte są wszystkie zalecenia oraz wskazówki dotyczące pracy z uczniem, oceny postępów i dostosowania wymagań. Osoba prowadząca terapię wyznacza indywidualne cele terapeutyczne w zakresie wszystkich zaburzonych u  dziecka funkcji. Szczególnie w przypadku dzieci młodszych diagnoza afazji wymaga czasu, należy odróżnić ją od prostego opóźnionego rozwoju mowy i zaniedbań środowiskowych. Zapraszamy Rodzica z dzieckiem na kontrolne badanie logopedyczne po roku intensywnej terapio logopedycznej.

Etap 5. Jeśli po roku kontrolne badanie logopedyczne wskazuje, iż mimo intensywnych oddziaływań terapeutycznych, pacjent nie poczynił postępów w funkcjonowaniu mowy piszą informację dla lekarza, pacjent udaje się z nią do neurologa, aby uzyskać zaświadczenie o afazji.Z zaświadczeniem wraca do poradni i może ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym afazją.

                                                                                                                                                                Bożena Ceglarska – neurologopeda

(w opracowaniu wykorzystano tekst: mgr D. Banaś-Czubacka, dr H. Palowska-Jaroń, mgr J.Murzyniec)

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
informuje, że w dniu 19.08.2022r. (piątek)
poradnia będzie czynna  w godzinach 7.00-13.00.

 

wstązka  Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Haliny Kozicy,

emerytowanego pedagoga

  pani

Odeszła od nas koleżanka, która całe swoje życie

poświęciła pracy z dziećmi i młodzieżą,

wspaniały pedagog,

który dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania,

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić….

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

                                            Ks. Jan Twardowski

Za Twoją obecność wśród nas, za wszelkie dobro, troskę  i przyjaźń

w imieniu nas wszystkich Dziękujemy.

                                                                    Spoczywaj  w spokoju.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wieluniu, Pracownicy oraz Szanowni Emeryci

IMG 9903IMG_0002.jpgIMG 9916IMG 0017IMG_0024.jpgIMG 0047