Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju na terenie powiatu wieluńskiego realizowane są w następujacych placówkach :

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wieluniu; 

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Strugach;

- Publiczne Przedszkole Nr4 Z Oddziałami Integracyjnymi W Wieluniu; 

- Publiczne Przedszkole w Ostrówku. 

            Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Pierwsze lata życia dziecka mają szczególne znaczenie dla całego jego rozwoju, dlatego bardzo ważne jest, aby ten czas został jak najlepiej wykorzystany. Należy stworzyć takie warunki, aby dziecko mogło jak najpełniej wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone zostaną działania stymulujące oraz wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze będą dla niego rokowania i tym większa szansa na jego dobre funkcjonowanie.

Dla kogo? Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest dla dziecka z niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez
publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu wydaje opinię wwr dla dzieci uczęszczających do przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego oraz dla dzieci mieszkających na terenie powiatu wieluńskiego (w sytuacji, gdy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola).

Niezbędne dokumenty: Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana jest  na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Do wniosku wnioskodawca dołącza dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych
i logopedycznych. Jeżeli do wydania opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć wydane przez lekarza zaświadczenie
o stanie zdrowia dziecka.

Organizacja: Dyrektor placówki, w której jest prowadzone wczesne wspomaganie rozwoju powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzący pracę bezpośrednio
z dzieckiem i jego rodziną.

Wymiar zajęć wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w  zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

Specjaliści: Terapię wczesnego wspomagania rozwoju prowadzą terapeuci specjalizujący się
w pracy nad poszczególnymi obszarami rozwojowymi:

  • psycholog,
  • pedagog,
  • logopeda

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu wczesne wspomaganie rozwoju prowadzą specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie do pracy w zakresie: terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, neurologopedii, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej.