Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wieluniu
informuje o zmianie godzin pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej od dn. 04.07.2022r. do dnia 26.08.2022r.
w godzinach 7.00-15.00.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie  Powiatu Wieluńskiego przez naszą poradnię jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (można się z nią zapoznać  tutaj https://monitorpolski.gov.pl/M2022000006401.pdf ).

 WOKRO

     Planuje się, że dodatkowe zajęcia dla dzieci i ich rodzin będą prowadzone w wymiarze do co najmniej 5 godzin tygodniowo dla ok. 20% dzieci obecnie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a legitymujących się najcięższymi schorzeniami oraz dla dzieci zagrożonych  niepełnosprawnością.                                                                                                                                                                                                                                          

Celem  działalności Ośrodka jest  kompleksowe wsparcie dzieci  zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Program skierowany jest dla rodzin i dzieci z powiatu wieluńskiego. Działalność WOKRO przewidziana jest w latach 2022 - 2026.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. poz. 1712 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych - do zadań „ośrodka” należy:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Dla kogo jest projekt:

 • dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których wykryto wady rozwojowe (wg ICD – 10) – dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością,
 • rodzice tych dzieci.

Rodzic starający się o wsparcie w ramach programu składa w poradni obowiązkowo jeden z poniższych dokumentów:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 •  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 •  orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 •  orzeczenie o niepełnosprawności,
 •  zaświadczenie lekarza o zagrożeniu niepełnosprawnością.

Wskazane jest dołączenie dokumentów z poniższej listy, jeżeli dziecko takie posiada:

 • wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji
  i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich,
 • dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego,
 • opinia z przedszkola lub placówki do której uczęszcza dziecko.

Pula miejsc jest ograniczona. Nabór do programu odbywa się semestralnie w miesiącu czerwcu i styczniu danego roku kalendarzowego. W przypadku wypełnienia się limitów miejsc – wniosek zostanie zarejestrowany i wpisany na listę rezerwową. 

Dzieci zakwalfikowane do programu na dany rok kalendarzowy mają możliwość kontynuacji w kolejnym roku. Warunkiem jest złożenie pisemnej deklaracji przez rodzica/prawnego opiekuna w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok kalendarzowy.

Dzieci, które spełniają wymagane kryteria, ale nie zostały zakwalfikowane do programu, będą umieszczane na liście rezerwowej i rekrutowane w najbliższym możliwym terminie, nie dłuższym niż kolejny okres naboru (tj. czerwiec lub styczeń)

Wniosek wraz załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie w godz. pracy Poradni tj. poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30.

O zakwalifikowaniu się dziecka powiadomimy telefonicznie/e-mailowo.

Wnioski niekompletne, błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Rozpoczęcie zajęć terapeutycznych nastąpi po zakończeniu procedur związanych z wyłonieniem specjalistów realizujących terapię w roku 2022. 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej informuje, iż w dniu 18.05.2022 r. (środa) i 20.05.2022 r.( piątek)  poradnia będzie czynna w godzinach 08.00-13.00.

       O B C H O D Y   50 -  L E C I A   P O W O Ł A N I A   P O R A D N I 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu 
      oraz Starostwo Powiatowe w Wieluniu

       zapraszają na konferencję

,,Nowe perspektywy  poradni - jesteśmy dla was!

Rola poradni w strukturach samorządu lokalnego”

 

I dzień -      18 maja 2022r., godzina 14.00

Inauguracja obchodów odbędzie  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

ul. Nadodrzańska 4, 98-300 Wieluń

Przebieg spotkania:

 • Powitanie gości
 • Przemówienie Starosty Powiatu Wieluńskiego i zaproszonych gości
 • Historia Poradni
 • Część artystyczna
 • Podziękowania

II dzień - 19 maja 2022r., godzina 11.00 

Konferencja informacyjno - szkoleniowa z okazji 50-lecia poradni pt.
,,Nowe perspektywy  poradni- jesteśmy dla was!
Rola poradni w strukturach samorządu lokalnego”

sala konferencyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń

   Przebieg spotkania:

 • Powitanie gości
 • Wykład:

 ,,Jak pracować w sytuacjach trudnych wychowawczo?”  prowadzący prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

 • Wykład:

,,Nowy system wczesnego wspomagania – zadania poradni we współpracy z przedszkolami i szkołami”  prowadzące psycholog - Barbara Puchała, pedagog - Aleksandra Płaczek

 • Podziękowania

Osoby chętne do wzięcia udziału w wykładach, proszone są o zapisy pod nr tel. 43 843 45 20,  798 680 170

     Ilość miejsc ograniczona.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu  informuje, że w dniu 15.04.2022 r.  (piątek) placówka czynna będzie w godzinach 07:30 – 13:00.